Máy Tính Online

  Giới Thiệu

  Máy tính là một trong những loại thiết bị điện tử rất được ưa chuộng trong cuộc sống, rất quan trọng trong môi trường học đường giúp chúng ta tính những phép tính từ cơ bản đến nâng cao.

  Hướng Dẫn

  Phím AC là xoá tất cả, còn phím ⌫ là xoá phần tử vừa thêm vào.

  • Cộng: 2 + 2 = 4
  • Trừ: 7 - 4 = 3
  • Nhân: 2 × 3 = 6
  • Chia: 8 ÷ 2 = 4
  • X% Phần trăm: 5% = 0.05
  • √(X) Căn Bậc: √(4) = 2
  • X² -> Pow(X) Bình Phương: Pow(2) = 4